Všeobecné obchodní podmínky

 

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upozorňujeme kupující - spotřebitele, že: ,,Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz"

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP”) obchodní společnosti Leading s.r.o., IČ: 28279361, se sídlem 277 03 Horní Počaply 202, spisová značka C 177656 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”), jenž je uzavřena prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.olivove.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”).

Kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a spotřebitelem (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím či s ním jinak jedná) či podnikatelem (ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pakliže kupující uvede v objednávce zboží své IČ (identifikační číslo organizace), pak bere na vědomí, že je v tomto smluvním vztahu určen jako podnikatel a vztahují a platí pro něj pravidla uvedena v OP s poznámkou pro podnikatele), (dále jen „kupující”).

OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.drevaci.cz (dále jen „webová stránka”) a další související právní vztahy.

Ustanovení OP je nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující podáním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s OP, které jsou kupujícímu k dispozici na webových stránkách (v platném a účinném znění při odeslání objednávky), a že s nimi výslovně souhlasí. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Kupní smlouvu uzavírá kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webové stránce prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží či službu) vloží do košíku, následně může editovat požadované plnění, formu úhrady plnění či metodu dopravy. Po důkladné kontrole vložených a kupujícím zapsaných údajů do objednávky odešle kupující objednávku prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká odesláním kompletně vyplněné objednávky ze strany kupujícího a přijetím této objednávky ze strany prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat během objednávky nenese prodávající odpovědnost. Uzavření kupní smlouvy potvrzuje prodávající po přijetí objednávky (nejpozději do 24 hod. od objednání zboží) na e-mail kupujícího uvedený během objednání zboží.

Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Kontaktní údaje:

Název: Leading s.r.o.

IČ: 289279361, DIČ: CZ289279361

Zastoupena: Bc. Pavlou Lapčíkovou, jednatelem

Sídlo a kontaktní adresa: 277 03 Horní Počaply 202

Spisová značka: C 177656 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: + 420 777 886 687

E-mail: info@leading.cz

Bankovní spojení: 2200097002/2010

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Objednávky přes webové rozhraní obchodu prodávajícího je 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Pakliže dojde k výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za nedodržení pracovní doby.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Všechny ceny jsou smluvní. Na webové stránce jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (dopravné, dobírečné), které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich finální výše se odvíjí od volby kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Informace o přijímaných způsobech platby (platební metody) jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu kupní smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a pakliže si kupující nezvolil platbu bankovním převodem (v tomto případě se čeká na připsání platby za zboží na bankovní účet prodávajícího a teprve následně je zboží expedováno). Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Do doby úhrady kupní ceny v plné výši je vlastnické právo k věci na straně prodávajícího.

Prodávající při odeslání zboží z kupní smlouvy kupujícímu (podnikatel) odevzdává zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě, kterého si kupující zvolil a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu (spotřebitel) zboží z kupní smlouvy až v moment, kdy je mu toto zboží předáno dopravcem.

Zboží je prodávajícím odesláno v ujednaném množství dle kupní smlouvy, jakosti a provedení. Vzhledem ke specifičnosti výrobků ze dřeva a originální kresbě na zboží, kupující bere na vědomí, že uvedená fota jednotlivých výrobků jsou ilustrativní. Zboží bude prodávajícím odesláno zabalené podle zvyklostí prodávajícího.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je zásilka viditelně poškozena, doporučujeme ji otevřít přímo před zaměstnancem přepravní společnosti nebo ji v takovém stavu odmítnout převzít. V případě jakýchkoli vad kupující neprodleně informuje prodávajícího na kontaktní telefon +420 602 720 583 nebo email info@@drevaci.cz.

Doklady ke zboží. Potvrzení objednávky odešle prodávající kupujícímu na email uvedený kupujícím po přijetí objednávky, nejpozději do 24 hod. od objednání zboží kupujícím. Daňový doklad, zasílá kupující prodávajícímu přímo se zbožím. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti a přestože jej prodávající prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, může zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Prodávající zajišťuje následující způsoby doručovacích metod zde.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy kupujícím

a) spotřebitelem

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě a to na adrese síla prodávajícího Leading s.r.o., 277 03 Horní Počaply 202. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího dříve, než mu kupující předmětné zboží předá.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena za podmínky, že uplatní-li kupující své právo na odstoupení kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, tak tato darovací smlouva pozbývá platnosti  a kupující je povinen tyto dárky společně se zbožím navrátit prodávajícímu zpět. Pakliže by tak kupující neučinil, bude toto chápáno jako bezdůvodné obohacení spotřebitele - kupujícího. Není-li vydání tohoto dárku dobře možné, má prodávající právo a nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny této věci/dárku.

b) podnikatelem

V případě, že bude kupujícímu (podnikateli) umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, tak kupující bere na vědomí, že kupní cena vráceného zboží může být ponížena o tom oč se snížila hodnota zboží. Pakliže kupující nemůže zboží dle kupní smlouvy vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, nemůže od kupní smlouvy odstoupit ani požadovat dodání nového zboží/věci. Výše uvedené neplatí za podmínky, že kupující zboží použil ještě před objevením vady, nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu nezpůsobil kupující svým jednáním anebo opomenutím, došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží a nebo v případě, kdy kupující prodá zboží ještě před objevením vady.

V případě, že kupující neoznámí vadu zboží prodávajícímu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. Práva a povinnosti z vadných plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a dále způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Kupující (spotřebitel) může od smlouvy odstoupit, jak již bylo uvedeno výše, ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží od uzavření smlouvy

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby jím dobrovolně poskytnuté osobní údaje za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího byly prodávajícím zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen "GDPR"). Za tímto účelem dává kupující prodávajícímu svůj souhlas s výše uvedeným a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a to přímo prostřednictvím kontaktního formuláře v marketingovém sdělení či na e-mail info@leading.cz .

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny zde 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou je řešit příslušné soudy České republiky.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne, na nějž má kupující (spotřebitel) právo. V takovém případě kupující (spotřebitel), ve smyslu zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dojde-li ke sporu, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz."

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí  a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 17. září 2023.

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).